Felhasználási Feltételek

A weboldal felhasználási feltételei

A jogitanacsok.com weblapra történő belépéssel és annak böngészésével Ön – a továbbiakban felhasználó – korlátozás és megszorítás nélkül elfogadja jelen Felhasználási feltételeket.
A felhasználási feltételek nem ismerete nem mentesíti a felhasználót a felelősség alól és nem szolgálhat hivatkozási alapul.
A jogitanacsok.com honlap tartalma nem minősül sem jogi tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem ajánlattételre való felhívásnak.
A jogitanacsok.com weblapon megjelenített valamennyi adat és információ tájékoztató jellegű, a honlapon megjelenített cikkek, tanulmányok és egyéb információk hatályosságáért a honlap üzemeltetőjének nem áll módjában felelősséget vállalni.
A honlapon megjelenő információk nem helyettesítik a személyes jogi tanácsadást, továbbá nem szolgálhatnak jogi tanácsadás alapjául. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon olvasott információk felhasználása saját felelősségére történik, az üzemeltető a honlapon található információk alapján hozott felhasználói döntésekkel kapcsolatos felelősséget határozottan kizárja.
Az üzemeltető kijelenti, hogy a honlapon megjelenő információk és adatok vírusmentességéért semmilyen felelősséget nem vállal.
A jogitanacsok.com weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználására kizárólag az oldal üzemeltetője jogosult.
A honlapon található minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll és bármely részének felhasználása a honlap üzemeltetőjének engedélyéhez kötött. Ennek megfelelően a honlap üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül tilos a weboldal tartalmának másolása, a szöveg változatlan, vagy azonos tartalommal való átvétele. Tartalom másolásnak minősül legalább egy bekezdés szövegének lemásolása, átvétele vagy a honlapon található szövegek, cikkek bármelyikének nagymértékben hasonló átvétele. Fenti rendelkezés megsértése esetén a jogtalan felhasználó (a szerzői jogot megsértő weboldal tulajdonosa, üzemeltetője) 400.000 Ft kötbér megfizetésére köteles minden lemásolt, vagy hasonló tartalommal átvett oldal esetén. A szerzői jogsértés bizonyítása közjegyzői ténytanúsítás útján történik, melynek költségét a jogtalan felhasználó köteles viselni.

© Az oldal tartalmát szerzői jog védi, annak másolása és felhasználása csak dr. Zatik Levente hozzájárulásával lehetséges.
Copyright Dr. Zatik Levente. Minden jog fenntartva!

Az online válaszadás felhasználási feltételei

SZOLGÁLTATÓ: Dr. Zatik Levente ügyvéd
1146 Budapest, Abonyi u. 6. fszt. 3.

FELHASZNÁLÓ: A weboldalon regisztrált, illetve az online tanácsadási szolgáltatást igénybe vevő személy, szervezet.
Az online válaszadás szolgáltatás igénybevételének alanyi feltételei.
FELHASZNÁLÓ beszámítási képessége nem korlátozott, szellemi képességeinek birtokában van, nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, tudatállapotot befolyásoló gyógyszer, illetve más anyag befolyása alatt nem áll, kényszer, fenyegetés hatása alatt nem áll, magyar nyelven írni, olvasni tud és képes. Felhasználó által feltett kérdés terjedelme az 500 karaktert nem haladhatja meg, a válasz terjedelme legfeljebb 1500 karakter. Az online válaszadás díjait a fenti maximális terjedelemben az 1. sz .melléklet tartalmazza..
Felhasználó az online írásbeli válaszadás szolgáltatást a következő módon kezdeményezheti: a weboldalon legfeljebb 500 karakter beírását lehetővé tevő szövegbeviteli mező és azonosító adatainak egyszeri kitöltésével.
Az online válaszadás szolgáltatást a szolgáltatást nyújtó a válaszadási díj megfizetését követően nyújtja a felhasználó e-mail címére megküldve. A szolgáltatást nyújtó kizárólag a feltett kérdésben rögzített tényállás keretei között ad választ, kizárja a felelősségét mindennemű, az át nem adott információkból, adatokból származó esetleges hátrányos következményekért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy valótlan adatokon alapuló tényállás, feltételezések, hamis, illetőleg hamisított dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, azokra történő hivatkozással feltett kérdések a tanácsadás tárgyát nem képezhetik. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a kapott válasz nem minősül teljeskörű jogi tanácsnak, figyelemmel a kérdés feltevés és a válasz terjedelmi korlátaira is. A kapott információk alapján a felhasználó üzleti és egyéb döntéseiért való felelősségét a szolgáltatást nyújtó teljeskörűen kizárja, felhasználó tudomásul veszi ezen rendelkezést.
Kérdés feltevése estén a felhasználó visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz hogy kérdése és az arra kapott válasz a honlapra anonimizált formában felkerüljön.
A kérdező a kérdés feltevésével hozzájárulását adja ahhoz hogy a válaszadó a kérdéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő jogi szolgáltatások díjáról részére tájékoztatást nyújtson, mely tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Elektronikus hírközlő rendszer útján történő szóbeli tanácsadás esetén a tanácsadás időtartama legfeljebb 30. perc.
A tanácsadási szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele.
A tanácsadási szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele a Felhasználó kifejezett akaratnyilvánítása jelen tanácsadási feltételek megismeréséről megértéséről és elfogadásáról, mely cselekményt Felhasználó elektronikusan, írásban, a kérdés elküldésével teszi meg.
Az online válaszadás díját, a jelen felhasználási feltételek 1. sz. melléklete rögzíti.
A Felhasználó köteles a tanácsadás díjának előzetes megfizetésére díjbekérő alapján. Amennyiben a Felhasználó a díjfizetési kötelezettségét elmulasztja, szolgáltatás igénybevételét követő 31. napon köteles a tanácsadás díján felül további 50.000.- Ft összeget megfizetni.
Titoktartás
Szolgáltatás nyújtó kijelenti, hogy az online válaszadás során tudomására jutott információkat -ügyvédi titokként- bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Felhasználó rendelkezésének megfelelően használja fel. Felhasználó a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben tudomására jutott információkat, ismeretanyagot, titokként kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, azt a Szolgáltatást nyújtó előzetes hozzájárulása hiányában nyilvánosságra nem hozza. Az szolgáltatás nyújtása kizárólag Felhasználóra terjed ki, harmadik személyek a szolgáltatással összefüggésben adat igénylésére nem jogosultak, kivéve a törvényi felhatalmazás alapján eljáró hatóságokat.
Felelősségi nyilatkozat
Szolgáltatást nyújtó nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből, illetve megváltozásából származó esetleges hátrányos következményekért. Az adott válasz tartalma a válasz napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, az esetleges jövőbeni jogszabályváltozásokért és az azokból eredő károkért való felelősséget Szolgáltatást nyújtó előzetesen kizárja. A szolgáltatás igénybevételét követően a joghatással járó döntés meghozatala minden esetben az ügyfél felelőssége.
Egyéb rendelkezések
Az online válaszadásra vonatkozó telefonos, vagy elektronikus hírközlő hálózaton való egyeztetes, illetve online tanácsadás során hangfelvétel, videófelvétel készítése, illetőleg mindennemű kép-, vagy hangrögzítő eljárás használata tilos. Ezen rendelkezés megszegése esetén Felhasználó sérelemdíj megfizetésére köteles, amelynek összege 5.000.000.- Ft.
Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltatást nyújtó üzleti tevékenységéről, személyéről harmadik személy(ek) irányába nem tesz olyan tartalmú nyilatkozatot, vagy megjegyzést -beleértve bármilyen írásbeli közlést – amely alkalmas lehet a Szolgáltatást nyújtó szakmai, üzleti hírének, illetve személyiségi jogainak megsértésére. Ezen rendelkezés megszegése esetén a rendelkezést megszegő személy a Ptk. vonatkozó rendelkezése értelmében sérelemdíjat köteles fizetni Szolgáltatást nyújtó részére. Ezen sérelemdíj összege 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen pontban szabályozott kötelezettség határidő nélküli, azaz korlátlan ideig áll fenn a szolgáltatás igénybevételét követően.

1. sz. melléklet – Online válaszadás díjtétel

Jogi kérdés Válasz magyar nyelvenVálasz angol nyelven
Magyar jogterületen15.000.- Ft20.000.- Ft
Nemzetközi jog területén35.000.- Ft40.000.- Ft