Ingatlan haszonélvezeti jog alapítása, törlése

A haszonélvezeti jog alapításához és törléséhez ügyvéd közreműködése szükséges.

Haszonélvezeti jog ingó dolgon, illetve ingatlanon is fennállhat. A haszonélvezet ideje alatt a haszonélvező jogosult a dolog birtoklására, használatára, a hasznosítására és a hasznok szedésére. Így az ingatlan haszonélvezője jogosult az ingatlanban lakni, illetve egyéb módon hasznosítani. Ingatlanok esetében a haszonélvezeti jog jogszabály erejénél fogva, vagy szerződéssel jöhet létre. Minden esetben szükséges a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése.

Közkeletű tévedés az, hogy a haszonélvezettel terhelt ingatlant nem lehet eladni. Valójában a haszonélvezettel terhelt ingatlan forgalomképes, vagyis a tulajdonos eladhatja, de a haszonélvező jogát a tulajdonosváltozás nem érinti.

A HASZONÉLVEZETI JOG MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

A köznyelvben használatos haszonélvezet megváltása kifejezést a törvény nem nevesíti, a haszonélvezeti jogról való ingyenes vagy ellenérték fejében történő lemondás a pontos megnevezése az ügyletnek.
Az ingatlan haszonélvezőjének a lemondó nyilatkozatot írásba kell foglalni és a tulajdonoshoz kell intézni.

Ingatlan haszonélvezetének megszüntetése esetén a haszonélvezeti jogot töröltetni kell az ingatlan-nyilvántartásból. Ehhez ügyvédi közreműködés szükséges. A törvény értelmében a földhivatal a haszonélvezeti jogot akkor törli, ha a haszonélvező lemondó nyilatkozatát ügyvédi ellenjegyzéssel látták el.

A haszonélvezeti jog a lemondáson túlmenően megszűnik:
• Határozott idő lejártával.
• A jogosult halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.
• A haszonélvező dolgon történő tulajdonszerzésével.

A haszonélvezet megszűnésekor a haszonélvező követelheti a tulajdonostól a saját költségén elvégzett rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatok következtében az az ingatlan értéknövekedésének megtérítését. A haszonélvezet megszűnését követően – mint az a fentiekben olvasható – a haszonélvező köteles visszaadni az ingatlant a tulajdonosnak. Ki kell hangsúlyozni, hogy a haszonélvezőnek nincsen olyan kötelezettsége, hogy az ingatlant az eredeti állapotában adja vissza, azonban olyan állapotban kell lennie az ingatlannak, amit a rendes gazdálkodás és rendeltetésszerű használat indokol.

Amennyiben haszonélvezeti jog törléséhez, vagy alapításához jogi segítségre van szüksége, kattintson az alábbi gombra.

AZ INGATLAN HASZONÉLVEZŐJÉNEK JOGAI

Az ingatlan haszonélvezője jogosult az ingatlanban lakni, illetve egyéb módon hasznosítani. Ingatlanok esetében a haszonélvezeti jog jogszabály erejénél fogva, vagy szerződéssel jöhet létre. Minden esetben szükséges a haszonélvezeti jog ingatlannyilvántartásba való bejegyzése.

A HASZONÉLVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI

• A haszonélvező elsődleges kötelezettsége a rendes gazdálkodás követelményének megtartása, az ingatlan állagának megőrzése.
• Az ingatlan haszonélvezője köteles viselni az ingatlan terheit, – rezsiköltség, stb. – de a rendkívüli javítások helyreállítások költségeit a tulajdonosnak kell állnia.
• A haszonélvezőt terhelik a dolog használatával kapcsolatos kötelezettségek.
• A haszonélvezőnek értesítenie kell a tulajdonost az ingatlant fenyegető veszélyről, a bekövetkezett károkról. Pl. beázás, tűzkár, stb.
• A haszonélvező köteles értesíteni a tulajdonost arról, ha valaki az ingatlan birtoklásában, használatában akadályozza.
• Köteles tűrni azt, hogy a tulajdonos a veszély elhárításához, vagy a károsodás megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.
• A haszonélvezet megszűnését követően a haszonélvező köteles az ingatlant átadni a tulajdonosnak. Az ingatlan rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést nem köteles megtéríteni a tulajdonosnak. Ha a haszonélvező az ingatlanban kárt okozott, kártérítési felelősséggel tartozik.

Eladható a haszonélvezettel terhelt ingatlan?

Közkeletű tévedés az, hogy a haszonélvezettel terhelt ingatlant nem lehet eladni. Valójában a haszonélvezettel terhelt ingatlan forgalomképes, vagyis a tulajdonos eladhatja, de a haszonélvezeti jogot a tulajdonosváltozás nem érinti, vagyis az ingatlan haszonélvezője a továbbiakban is birtokolhatja, hasznosíthatja az ingatlant.

Eladható a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezeti jog nem forgalomképes. A haszonélvezeti jogot a haszonélvező nem ruházhatja át és jogutódlással sem szerezhető meg. Bár a haszonélvezeti jog nem forgalomképes, a haszonélvező az ingatlan használatát és a hasznainak szedését átengedheti. Ellenérték fejében a haszonélvező akkor engedheti át harmadik személynek a haszonélvezeti jog gyakorlását, ha a tulajdonos – azonos feltételekkel – nem kívánja hasznosítani a dolgot.
Ha a haszonélvezeti jog egyszerre több személyt illet, a hasznonélvezőkre a közös tulajdon szabályai vonatkoznak a birtoklás, használat tekintetében.

Elbirtokolható-e a haszonélvezeti jog?

Nem. A bírói gyakorlat következetesen kizárja a haszonélvezeti jog elbirtoklással való megszerzését.

A haszonélvezet illetéke

A haszonélvezeti jog vagyoni értékű jog, így illetékkötelezettség alá esik a szerzése. A haszonélvező a haszonélvezeti érték után köteles öröklési, ajándékozási, illetve vagyonszerzési illetéket fizetni. A haszonélvezeti értéket az alábbiak szerint kell kiszámítani: a haszonélvezeti jog egyévi értékéül a dolog forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni. Ha a haszonélvezeti jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, az értékét a jogosult életkorához igazodva kell megállapítani:
• ha a haszonélvezeti jog jogosultja 25 évnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese
• ha a haszonélvezeti jog jogosultja 25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa
• ha a haszonélvezeti jog jogosultja 51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa
• ha a haszonélvezeti jog jogosultja 65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese

Egyéb esetekben a bizonytalan időre terjedő haszonélvezeti jog értéke az egyévi érték ötszöröse.

Az öröklési és ajándékozási illeték általános mértéke 18 %.
Lakástulajdon haszonélvezetének ajándékozással – ingyenes alapítással – vagy örökléssel való megszerzése esetén az illeték mértéke a haszonélvezeti érték 9 %-a.

Ha az adásvétel során haszonélvezeti jog alapítására kerül sor, a haszonélvező a haszonélvezet számított értéke után fizeti meg a vagyonszerzési illetéket melynek mértéke 4% egymilliárd forint értékig. Ezen érték felett 2 % a vagyonszerzési illeték. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezettel terhelt ingatlan eladása esetén a haszonélvezet fennmaradása után nem keletkezik illetékkötelezettség.

Amennyiben fennálló haszonélvezeti jog törléséhez, vagy alapításához jogi segítségre van szüksége, kattintson az alábbi gombra.