Dr. Zatik Levente ügyvéd Budapest


A tartalomhoz

Késedelmi kamat

Cikkek

Aki a pénztartozását késve fizeti meg, késedelmi kamatot köteles fizetni. A kamatfizetési kötelezettség a főszabályként a késedelembe esés időpontjától kezdődik és akkor is fennáll, ha a felek nem kötötték ki külön szerződésben.
A felek a szerződésükben megállapodhatnak a késedelmi kamat mértékéről. Amennyiben ilyen megállapodás nem született közöttük, a kötelezettnek a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendlkezése alapján a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamatot kell fizetnie. Ha mindkét fél gazdálkodó szervezet, a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.

A késedelmi kamatot az adósnak abban az esetben is meg kell fizetnie, ha a tartozás kamatmentes.
Ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig kamat jár, az adós ezen kamat megfizetésén túl köteles a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező mértéku kamatot fizetni. Az adós által összeségében fizetendő kamatnak utóbbi esetben el kell érnie a hivatalos jegybanki alapkamat mértékét.
Fontos tudni, hogy a késedelmi kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha az adós kimenti a késedelmét. A jogosult a késedelmebe esett kötelezettől követelheti a késedelmi kamatot meghaladó kára megtérítését ha igazolni tudja ilyen mértékű kárának bekövetkeztét..

Hogyan lehet mentesülni a késedelmi kamatfizetés alól?

A késedelmi kamatfizetési kötelezettség alól a kötelezett akkor mentesülhet, ha felajánlja a teljesítést a jogosultnak, de az nem fogadja el. A jogosulti késedelem ugyanis kizárja a kötelezett egyidejű késedelmét. Emellett a késedelmi kamat fizetési kötelezettség alóli mentesülés további feltétele hogy a kötelezett pontosan elismerje a fennálló tartozást, illetve az elismert tartozás megfizetésére tényleges kísérletet tegyen, vagy pedig bírósági letétbehelyezéssel teljesítsen.

Gazdálkodó szervezetek közötti tartozás esetén mennyi a késedelmi kamat mértéke?

Mint az fent olvasható, a gazdálkodó szervezetek között fennálló pénztartozás esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. (jegybanki alapkamat + 7 %)
Utóbbi szabály akkor alkalmazható, ha a felek a szerződésben nem állapodtak meg a késedelmi mértékéről. Ha a késedelmi kamat mértékéről a felek a szerződésben rendelkeztek, a szerződés szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt a jogosult a kötelezett késedelme esetén.

Gazdálkodó szervezetek esetében a késedelmi kamatfizetési kötelezettség a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc nap elteltével lesz esedékes. Ha a jogosult teljesítése előtt történt a számla kézhezvétele, a teljesítéstől számított számított harminc nap elteltétől lesz esedékes a késedelmi kamat. Amennyiben a számla kézhezvételének időpontja nem állapítható meg, szintén a teljesítéstől számított harminc nap elteltével lesz esedékes a késedelmi kamat.
Így ha a tartozás lejártának ideje 2011. május 31. napja, a hitelező harminc nap elteltével, azaz 2011. június 30-án lesz jogosult késedelmi kamat felszámolására. A kamat mértéke a következők szerint alakul: alapja a késedelemmel érintett naptári félévet (2011. jan. 1-jún. 30.) megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat, (2010. dec. 31-én 5.75 %) amihez hozzá kell adnunk a Ptk-ban meghatározott hét százalékot. Így 5.75 % + 7 % = 12.75 % lesz a késedelmi kamat mértéke.

Kötbértartozás esetén van késedelmi kamatfizetési kötelezettség?

A Polgári Törvénykönyv szerint a kötbér utáni kamatkikötés semmis. A Legfelsőbb Bíróság azonban egyik eseti döntésében rámutatott arra, hogy a kötbértartozás utáni kamatfizetési tilalom a késedelmi kamatra nem vonatkozik, azaz a kötelezettnek a késedelembe esés időpontjától késedelmi kamatot kell fizetnie. A késedelmebe esés a kötbér esedékességének időpontjától áll fenn.

Fennáll-e számlakiállítási kötelezettség késedelmi kamat megfizetése esetén?

A késedelmi kamat felszámítása nem minősül sem termékértékesítésnek, sem szolgáltatásnyújtásnak, ezért nem szabad róla számlát kiállítani. Számviteli bizonylatként a késedelmi kamat megfizetésére felszólító levél, illetve a megfizetést igazoló bankszámlakivonat szolgál.

Kell-e késedelmi kamatot fizetni ha a fizetési határidő utolsó napján történik az átutalás?

A fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett számláján jóváírják. Amennyiben tehát a kötelezett a fizetési határidő utolsó napján teljesíti fizetési kötelezettségét, azaz a határidő utolsó napja lesz banki terhelés napja, előfordulhat hogy a jogosult bankszámláján a fizetési határidő leteltét követő napon történik meg a pénzösszeg jóváírása. Így a jogosult késedelmi kamatot számíthat fel annak dacára, hogy a kötelezett a határidő utolsó napján rendelkezett a pénzösszeg jogosult részére történő átutalásáról.

A kezes köteles-e késedelmi kamatot fizetni?

A Polgári Törvénykönyv szerint a kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé mint amilyen elvállalásakor volt. A kezesség elvállalása után esedékes mellékszolgáltatások viszont kivételt képeznek ez alól a szabály alól, vagyis a kezes kötelezettsége kiterjed a késedelmi kamat megfizetésére. A kezest terhelő kamat mértéke nem lehet magasabb a kötelezettet terhelő kamat mértékénél.

Késedelmi kamatkövetelés engedményezés esetén

Az engedményezés során a jogosult a követelését szerződéssel másra (engedményes) ruházza át. Az engedményezéssel tehát a jogosulti pozícióban történik alanyváltozás.
Abban az esetben ha az engedményezés előtt már esedékes volt a késedelmi kamat, az az engedményest külön kikötés hiányában is megilleti. Az engedményezést követően a kötelezett már csak az engedményessel szemben eshet késedelmebe, így a késedelem jogkövetkezményeit kizárólag az engedményes érvényesítheti.

Árjegyzék
Konzultáció
Feliratkozás hírlevélre

Kezdőlap | Bemutatkozás | Bűnügyek | Munkajog | Ingatlan | Követelések | Cégügyek | Öröklés | Családjog | Elérhetőség | Oldaltérkép

Azonnali keresés a Könyvelői Praktikumban:

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe