Segítségnyújtás elmulasztása

A Büntető Törvénykönyv bünteti a segítségnyújtás elmulasztását, amely más bűncselekményekkel halmazatban komoly büntetés kiszabását teszi lehetővé az eljáró bíróságnak.

A segítségnyújtás elmulasztása Btk, bűncselekmény

Mindenki köteles a tőle elvárható segítséget nyújtani a sérült embereknek, és azoknak akiknek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. Sérültnek az tekintendő, akinek a testi épsége, egészsége károsan megváltozott. Közvetlen veszélyben az van, aki még nem sérült meg, de a sérülés bekövetkezésének lehetősége reálisan fennáll. Az elvárható segítségnyújtás elmulasztása esetén állapítható meg a bűncselekmény elkövetése.

Mindenkitől elvárható az, hogy

  1. meggyőződjön a sérülés jellegéről,
  2. felajánlja a segítségét, értesítse a mentőket vagy a tűzoltókat,
  3. a helyszínen maradjon.

Még az ittas személytől is elvárható az, hogy telefonon hívja a mentőket. Sajnos a magyar ügyészség gyakorlata nagyon szigorú és 8 napon belül gyógyuló sérülésekkel rendelkező sérültek esetében is vádat emel a segítségnyújtást elmulasztóval szemben.

A segítségnyújtás elmulasztása esetén kiszabott büntetés

segítségnyújtás elmulasztása önálló bűncselekmény, aminek az alapesetét két évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a törvény.
A segítségnyújtás elmulasztásának elkövetője bárki lehet, akár a balesetben érintett autó utasa is, ha nem nyújt segítséget a sérültnek.

Fontos tudni azt, hogy a segítségnyújtás elmulasztása súlyosabban, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a sértett meghal és az életét a segítségnyújtás megmenthette volna.
Ennél is súlyosabban, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a segítségnyújtás elmulasztása akkor, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézi elő, vagy a segítségnyújtásra egyébként is köteles lenne. Ha egy tűzoltó, vagy mentős, akinek hivatása a segítségnyújtás, nem nyújt segítséget a sérültnek, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A magas büntetési tétel miatt nagyon fontos, hogy a gyanúsított a lehető leghamarabb, még az első kihallgatása előtt védő meghatalmazásáról gondoskodjon. Nem szabad elfelejteni, hogy ha a segítségnyújtás elmulasztását ittas járművezetéssel halmazatban követik el, a bíróság a halmazati büntetés kiszabás mellett a járművezetéstől is eltiltja az elkövetőt. A járművezetéstől eltiltás határozott idejű, – időtartama 1 hónaptól tíz évig terjedhet, – vagy végleges is lehet.

Mikor nem állapítható meg a segítségnyújtás elmulasztása?

Az alábbi esetekben nem büntethető az eljárás alá vont személy:

ha a sérült mástól már megkapta a szükséges segítséget, vagy önmaga is képes elhárítani a veszélyt, vagy a felajánlott segítséget egyértelműen visszautasítja és nincsen szemmel látható sérülése, nem áll fenn segítségnyújtási kötelezettség. Nem kötelező a segítségnyújtás, ha a sérült más részéről már megfelelő segítséget kapott. Az elvárhatóság körében vizsgálni kell azt, hogy a segítséget nyújtó személytől mi várható el. Nyilvánvaló az, hogy egy orvosi végzettségű személy köteles ellátásban részesíteni a sérültet, ha a mentőket korábban más már értesítette, de még nem értek ki a helyszínre.

Nem állapítható meg a segítségnyújtás elmulasztása annak a részéről aki maga is sérült, vagy aki az életét, testi épségét veszélyeztető helyzetben van. Nem állapítható meg a gépjármű utasának a felelőssége a segítségnyújtás elmulasztása miatt, ha az utas a balesetben megsérült és segítségre szorul. (BH 1994/355.)
Nem várható el az olyan segítségnyújtás, ami meghaladja az adott személy képességeit. Pl. a zöldséges munkakörben foglalkoztatott személytől nem várható el a szakszerű sebészeti ellátás.
Nem büntethető segítségnyújtás elmulasztása miatt az, aki a segítségnyújtással a saját életét tenné kockára. Pl. a tóparton sétáló személytől nem várható el az, hogy élete kockáztatásával kimentse a fuldoklót.

Nem állapítható meg a segítségnyújtás elmulasztása akkor sem, ha a sértett a balesetben meghalt.
Hangsúlyozni kell azt, hogy nem áll fenn segítségnyújtási kötelezettség akkor, ha a sérült nem szorul segítségre, vagyis el tudja magát látni, de állapotáról meg kell győződni.

Amennyiben ön, vagy hozzátartozója ittasan vezetve karambolozott egy másik autóval, majd elhagyta a helyszínt, minél hamarabb, a rendőrségi kihallgatás előtt hívja a következő telefonszámot: 06 30 3098295, vagy kezdeményezzen személyes konzultációt.

A segítségnyújtás elmulasztásának megítélése az angolszász jogrendben, avagy miért nem büntetendő a segítségnyújtás elmulasztása

A magyar büntető törvény 1948 óta bünteti a segítségnyújtás elmulasztását. Az 1948. évi 49. törvénycikk a baleset áldozatainak cserbenhagyása címen háromévi börtönbüntetéssel büntette azt, aki segítség nélkül hagyta az általa okozott sérülés, vagy baleset áldozatát.
Az Egyesült Államok jogrendje néhány szűkre szabott kivételtől eltekintve nem ró olyan kötelezettséget a kívülállókra, hogy segítséget nyújtsanak a veszélyben lévő személyeknek.
Vegyünk egy nagyon egyszerű példát: egy sekély tóban, fuldoklik egy gyermek. A tó körül több ember áll, akik nézik és hagyják a gyermeket megfulladni, anélkül hogy megpróbálnának a derékig érő vízbe belemenni. Kétségtelen, hogy szégyenletesen gyáva emberek, de nem mondható el róluk az, hogy meggyilkolták volna a gyermeket.

Az amerikai jogrendben ugyanis a büntetőjogi felelősség megállapításának két feltétele van:
tevőleges cselekmény (actus reus) és a bűnös szándék (mens rea). Ezen követelmények hiányában a büntetőeljárás lefolytatásának nincsen helye.
Az Egyesült Államokban segítségnyújtás elmulasztása miatt csupán meghatározott alanyi kör vonható felelősségre, mert az amerikai jogrend egyik alaptétele az egyének autonómiájának tiszteletben tartása. A segítségnyújtási kötelezettség előírása az amerikai álláspont szerint beavatkozás lenne az egyén személyi szabadságába. A morális kötelesség bizonytalan meghatározása extrém esetekben nem kívánt eredményhez vezethet: bárkinek morális kötelessége-e az éhező embernek ételt adni? Ha igen, miért nem büntetendő cselekmény az éhező személy ellátásának elmulasztása?


Az angol- amerikai jogrendben az alábbi esetekben büntetendő a segítségnyújtás elmulasztása:
személyes kapcsolat fennállása, pl. szülő-gyermek kapcsolat.
Szerződésen alapuló kötelezettség esetén, pl. ha a babysitter nem nyújt segítséget a felügyelete alatt álló gyermeknek.
A veszélyt, sérülést előidéző személy nem nyújt segítséget. pl. a verembe zuhant sérültnek a vermet kiásó személy segíteni köteles.
A segítségnyújtást önkéntesen megkezdő személy nem fejezi be azt, ezzel súlyosítja a veszélyben levő helyzetét.
Törvényen alapuló kötelezettség fennállása esetén. A hit and run törvény előírja azt, hogy a balesetben érintett gépjármű vezetője köteles megállni a helyszínen és segítséget nyújtani a balesetben megsérült személyeknek. Amennyiben a sofőr nem áll meg, bűnös lesz a hit and run törvény megsértésében. Tegyük hozzá, hogy abban az esetben, ha a sértett halálát a segítségnyújtás megmenthette volna, a bíróságok gyakran emberölésnek minősítik a helyszínen meg nem álló sofőr magatartását.
Az irányító szerepben levők mulasztása. Pl. a szülő köteles segítséget nyújtani annak, akit a gyereke magatartása miatt sérült meg, vagy került veszélybe, a munkáltató köteles megvédeni a harmadik személyt a munkavállalójával szemben.
A föld tulajdonosának mulasztása esetén. A föld tulajdonosa köteles mindazon személyek biztonságáról gondoskodni, akik a földjén tartózkodnak. Így pl. a földtulajdonos tűzvédelmi előírásokat megsértő magatartása megalapozza a büntetőjogi felelősségre vonását a vendégei halála, sérülése esetén.

Kivétel az általános szabály alól

Az elmúlt harminc évben az Egyesült Államok számos tagállamában hoztak olyan törvényeket, amelyek alapján a segítségnyújtás elmulasztása általános jelleggel büntethető. Így pl. Vermont államban hasonlóan a magyar szabályozáshoz az egyszerű szemlélőt is terheli a segítségnyújtás kötelezettsége, azaz a fentiekben részletezett, precedenseken alapuló esetektől eltérően általános a segítségnyújtási kötelezettség. Más államokban, mint pl. Massachusetts államban, a szemtanúnak csupán bejelentési kötelezettsége van erőszakos, vagy szexuális bűncselekmények esetén. Amennyiben tehát valaki erőszakos bűncselekményt észlel, a törvény azt a kötelezettséget rója rá, hogy anélkül hogy saját magát, illetve másokat veszélyeztetne, értesítse a bűnüldöző hatóságokat. Ez alapján az a személy büntethető, aki észleli, hogy egy másik embert súlyosan bántalmaznak, de nem értesíti a hatóságokat.

Dr. Zatik Levente